Privacy Statement


Personalyse levert diensten op het gebied van datamarketing en verwerkt daarvoor persoonsgegevens. In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming zijn wij verwerker en hebben diverse maatregelen getroffen om de privacy te waarborgen. In deze Privacyverklaring zetten we uiteen hoe wij omgaan met de privacy van (potentiële) klanten en websitebezoekers, welke persoonsgegevens wij verzamelen en voor welke doeleinden. Wij gaan zorgvuldig om met jouw privacy, maar mocht je vragen hebben, contact ons dan gerust.


Contactgegevens

https://www.personalyse.nl

Printerweg 16

3821 AD Amersfoort

085 303 10 98


Daniel Alink is de Functionaris Gegevensbescherming van Personalyse. Hij is te bereiken via daniel@personalyse.nl.


Doel en grondslag

Personalyse verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder, maximaal 12 keer per jaar

– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te voeren

– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

– Om goederen en diensten bij je af te leveren

– Personalyse verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

Geen geautomatiseerde besluitvorming

Personalyse neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Personalyse) aan te pas komt. 

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Personalyse bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn van maximaal twee jaar, tenzij we volgens een wettelijke verplichting bepaalde gegevens langer dienen te bewaren.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Personalyse verkoopt jouw gegevens nooit aan derden. Soms is het echter noodzakelijk om jouw gegevens te delen met derden voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij altijd een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Personalyse blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookies

Personalyse plaatst enkel functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. 

 

- Functionele cookies: Personalyse gebruikt een aantal cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. 

- Analytische cookies: Personalyse plaatst een aantal analytische cookies die ons inzicht geven in het bezoekersgedrag op onze website en effectiviteit van onze campagnes. Hiermee kunnen wij onze website en de kwaliteit van onze content optimaliseren. 

 

De technologie van de cookies die we gebruiken is gemaakt door derden en de opslag van (een deel) van de verzamelde gegevens vindt dan ook niet bij ons plaats. De gegevens zijn echter volledig geanonimiseerd en niet herleidbaar naar individuele personen.

 

De cookies die we plaatsen hebben een houdbaarheidsdatum. Dat betekent dat ze na een bepaalde periode automatisch verlopen en geen gegevens van jouw site-bezoek meer registreren, tenzij je opnieuw toestemming hebt gegeven. De levensduur van onze cookies varieert van 30 minuten voor de sessie cookies tot maximaal 2 jaar voor analytische cookies. 

 

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je geïnformeerd over de functionele en analytische cookies die we plaatsen. 

 

Je kunt je altijd afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je in de browser ook handmatig de cookies verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Personalyse en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking sturen naar info@personalyse.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

 

Personalyse wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Personalyse neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@personalyse.nl.

 

Links naar andere websites van derden

Onze website kan links bevatten naar andere websites, waarvoor deze privacyverklaring niet van toepassing is. Wij kunnen namelijk niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Wij raden dan ook aan om de privacyverklaring van deze websites te lezen voordat je van deze websites gebruik maakt.

 

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring met enige regelmaat aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het verdient dan ook aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

 

 Versie: 202103

privacywaarborg-personalyse-partner
data driven privacy
arrow_drop_up arrow_drop_down